שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 3

מסכת חולין, פרק ראשון (ג:)

בעניין כותים גרי אריות (הרב עמיטל)

ג: "רב אשי לא אמר כתרוויהו..." תוד"ה קסבר

יבמות כד: משנה הנטען גמ' "ת"ר..." ותוד"ה הלכתא.

כתובות כט. משנה אלו נערות רש"י ד"ה כותית ותוד"ה על הכותית מאירי (שם) ד"ה על הממזרת.

סנהדרין פה: גמ' "הני תנאי..." רש"י ד"ה גירי אריות

נדה נו: משנה "כל הכתמים..." וגמ' שם.

יבמות עו. גמ' "בעו מיניה מרב ששת..."

רשב"א יבמות עא. ד"ה אלא לאתויי

רדב"ז ח"ג תתי"ז.

כריתות ח: משנה "ר"א בן יעקב..." ובגמ' "ות"ק מ"ט..."

רש"י ד"ה גר מעוכב, וברבינו גרשום, ובשטמ"ק.

פיהמ"ש להרמב"ם וברטנורא שם, שם ב: תוד"ה לאפוקי"

רמב"ם מחוסרי כפרה פ"א ה"ב.