שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 2

מסכת חולין, פרק ראשון (ב:)

בעניין מפרכסת (הרב ליכטנשטיין)

א. קיז: המשנה וברש"י ד"ה השוחט קכא: "גופא... מותרין בו"

ב. לג. "ש"מ מדר מדרשב"ל...מותרין בו" (נ.ב דין רשב"ל נמצא לעיל לב:)

ג. ל. "מתיב רב אידי... דבריה" [נ.ב. על רקע המחלוקת (כט:) אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף]

ד. ב: תוד"ה ובמוקדשין

ה. פג: (ביחס לדין המשנה שאין כיסוי הדם בקדשים)

"הכא במאי עסקינן... והערכה"; תוד"ה בעינן; רמב"ן ד"ה ולפרקינהו [חי' הר"ן שבועות יא. ד"ה א"ה]

ו. רמב"ם טומאת אוכלין פ"ב ה"ו, פ"ג ה"ד, ובראב"ד.

ערכין וחרמין פ"ה הי"ג; [איסורי מזבח פ"א הי"א]

[ז. עוקצין פ"ג מ"ח זבחים קה. "ת"ר פרה ופרים... ומשקין"]