שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 1

מסכת חולין, פרק ראשון (ב.)

בעניין מצוות שחיטה (הרב עמיטל)

דברים יב פסוק כא - רש"י ורמב"ן

להלן כח. "רבי היא דתניא..." לא. משנה "נפלה..."

טז: "הכל שוחטים...לא אשתרי כלל (יז.)

סה"מ לרמב"ם, מצוות עשה קמ"ו, ומצוה קמט, ומנין המצוות מ"ע קמ"ו, מ"ע קמ"ט וראב"ד וכ"מ רמב"ם שחיטה פ"א ה"א וה"ד, וע"ש
במג"ע.

שבועות כד. תוד"ה האוכל "ביצה כה. "דאר"ה בהמה..." רש"י, תוס', רא"ש (יומא פ"ח סי' יד) בשם רבינו מאיר; ס' העיטור ה' ציצית
(עמ' 152) "כללו של דבר..." רא"ש (כתובות פ"א סי"ב) "יש מקשים..."

ט"ז יו"ד סי' א ס"ק יז הגרי"פ פרל"א ח"א מצות שחיטה.