שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 25

 

מסכת ביצה, פרק רביעי (ל:)

 

בעניין חלות הקדושה על הסוכה (הרב עמיטל)

 

דף ל ע"ב משנה וגמ' , רש"י ותוס' , חידושי הרשב"א, ר"ן, בעל המאור, ומלחמות ה' .

רמב"ם הלכות סוכה פ"ו הל' ט"ו - ט"ז

מכות דף ח. גמ' "א"ל ההוא מרבנן... השתא נמי לאומצווה" וברש"י שם

עבודת הקודש לרשב"א, בית מועד, שער ב' פרק ו' בא"ד "סוכת החג... או מן הסמוך"

שו"ע או"ח ס' תרל"ח ס"א ומג"א שם מההתחלה עד ס"ק ג'

שם, משנ"ב על כל סעיף א' ובשעה"צ אות ג' י' י"א י"ב ובבה"ל ד"ה "דהזמנה"