שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 24

 

מסכת ביצה, פרק רביעי (ל:)

 

בעניין מוקצה מחמת יום שעבר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. תוספתא ג:ז

ב. סוכה מו: , "מיד תינוקות... דאבוה דשמואל"; שם, "ובפלוגתא... כאביי"

ג. סוכה י: , תד"ה "עד" ; ביצה ד. , "אתמר שבת... הכנה דרבה" , ובתד"ה "נימא";
רשב"א שם, ד"ה "רב" וד"ה "והראב"ד" ; [ובמקביל בחידושי הרשב"א, עירובין מ. ד"ה
"גירסת" "וא"ת ביו"ט שני... דיום שמיני"]

ד. ריטב"א, סוכה מו: , "א"ר יוחנן... לחצי יום" (יסודי ביותר)

[ה. רא"ה ביצה ל: "ומיהו לעניין... כדפי' לעיל"]

[ו. שו"ת ר' עקיבא איגר, ס' ה]

ז. ביצה ל: תד"ה "עד".