שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 23

 

מסכת ביצה, פרק רביעי

 

בעניין הואיל בדברים האסורים באכילה מדרבנן (הרב עמיטל)

 

לעיל י"ב. גמ' "ואף ר"י סבר מתוך... הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך"

שם, ע"ב תוד"ה "הכא נמי"

שם, רא"ש ס' י"ח , שם קרבן נתנאל אות ל' עד "באש תשרופו ע"ש"

 

לעיל כא. גמ' "בעו מיניה מר"ה... שאין מזונותן עליך"

שם, שיטה מקובצת ד"ה "והא חזי לעניים"

להלן ל"ג סוע"ב גמ' "ואין מלבנין... לחסמן מתנינן לה"

שם, רא"ש ס' ט"ו ובהגהה אשרי שם

 

פסחים מ"ו. משנה עד סוע"ב

שם, מ"ז. גמ' "שלח ליה ר"ח לרבא... כלאחר יד" וברש"י שם

שם, מח. גמ' "אמר רמי בר חמא... ר"ז לא קבלה"

שו"ת רע"א ס' ה' מהתחלה... בשרי לחולה שאב"ס"

שם, קטע ד"ה "ונ"ל להביא ראיה מתוס' שבת" וארבעה קטעים בהמשך

טורי אבן מגילה, אבני מילואים דף ז' ע"ב

אור שמח הל' יו"ט פ"א הל' ט"ו, הקטע הראשון