שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 22

 

מסכת ביצה, פרק רביעי (ל.)

 

בעניין דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו (הרב ליכטנשטיין)

 

ה., "וכל דבר שבמנין... שהתירוהו" (באמצע ה:) [ראשית הסוגיה, ד:, בסוף, "אתמר
שני וכו'"], וברא"ה, ד"ה הא דאמר; [ריטב"א (בשטמ"ק), "וא"ת מהכא משמע... דר'
אליעזר"].
  א.
סנהדרין נט:, רש"י ד"ה לכל דבר, ותד"ה לכל דבר; [ובמקביל, ה., תד"ה כל דבר];
ראב"ן, ביצה ה. (במהדורת הרב עהרנרייך, סוף קע.), "והא דאמר רב יוסף... השכינה
הוי"; ראבי"ה סי' תשי"ז, המחצית השניה.
  ב.
ירושלמי שבת ו:, ראשית המשנה; שם (אחרי כמה שורות בגמרא), "ולא בשעת
השמד... וביטל"; "אור זרוע", ב:פב, סעיף י"א; [ירושלמי שביעית ד:ב, "טייבה בזמן
הזה... וביטל"]; ראבי"ה, ב:תקמ (עמ' 234), "השני מתקיע... וביטל".
  ג.
ביצה ל., תד"ה תנן; עבודה זרה לה., תד"ה חדא (לקראת הסוף), "ואנן שאין... יין נסך";
ביצה ו., "אמר רבא מת... חיישינן", ובתד"ה והאידנא (עד "שבמנין"); "בית יוסף",
או"ח, סי' של"ט, ד"ה ולא מטפחין [שו"ת רמ"א, סי' קכ"ה (בערך, באמצעה), "ועוד אני
אומר... לגזירה זו כלל"].
  ד.
רמב"ם, ממרים ב:ב, ובראב"ד שם.   ה.
מאירי, ביצה ה., ב "בית הבחירה", עמ' 31‎-33, "כל דבר שמוסר... מדאורייתא בטליה";
בחידושיו, "וכשתתבונן... לפרסמן".
  ו.
שו"ע יו"ד, קטז:א, וב "ביאורי הגר"א", ס"ק א'; "פרי חדש", ס"ק ב'; שו"ת הרא"ש,
ב:ח, ד"ה ואני בבואי.
  ז.
שו"ת "תורת חסד", א:יז - בעיקר, סעיפים ה-ז.   ח.