שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 21

 

מסכת ביצה, פרק שלישי (כט:)

 

בעניין לוקח מחנוני גוי ביום טוב (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כט: , המשנה; אותה משנה (בנוסח קצת שונה) בירושלמי הל' ט; תוספתא, ג:ה; כט: ,
תד"ה "אצל".

ב. הלכות גדולות, הל' יום טוב (מהד' הרב טוריב עמ' 71) "והני מילי... לישראל וכו'" ; ספר
העיטור הל' יום טוב (קמב) "וכתב בעל... הכנה".

ג. כט: , תוס' רי"ד ד"ה "אצל נחתום"; [ראב"ן, מס' עירובין (מהד' הרב עהרנרייך, קנה:)
"מיהו שמעינן מהכא... בני העיר"]; ראבי"ה ג : 473‎-4 ד"ה "תנו רבנן הולך"; [א' 408‎-410
ס' שפ"א] ; אור זרוע (ב עמ' 150, בטור השני), ת"ר הולך אדם... ר"ת זצוק"ל" ; [שם (עמ'
75) "ההוא ליפתא... דכולהו רבנן אתא"] ; רא"ש , ביצה, ג:יז; מאירי (בית הבחירה) כט:
ד"ה "היתר זה" .

[ד. מחזור ויטרי, א: ס' פ' ופ"ט; ספר התרומה ס' רמ"ז; הרוקח ס' רצ"ח ; שבלי הלקט ס'
רמ"ד.]

ה. עבודה זרה סו: , "בת תיהא... ולא כלום הוא", ובתד"ה "אמר".

ו. רשב"א , ביצה כט:, ד"ה "הולך אדם"; עבודת הקודש , ה:ד ; ר"ן (טז. באלפס) ד"ה
"הולך"; [משנה למלך מעילה ז:ו]

ז. שו"ע או"ח , תקי"ז:א-ב

 

[נ.ב. השעור יעסוק, בחלקו, בנושאים המוכרים מכבר: נכרי שעשה מלאכה לצורך ישראל,
מוקצה לחצי שבת, מוקצה בשל נכרי ועוד; ובחלקו בנושאים חדשים, כגון איסור הנאה
במוקצה, יש שבח לעצים בפת במוקצה, ודין רוב בדבר שיש לו מתירין]