שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 20

 

מסכת ביצה, פרק שלישי (כח:)

 

בעניין טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש (הרב עמיטל)

 

לעיל דף ח. תוד"ה "אמר רבי יהודה לא שנו"

דף כח: תוד"ה "גריפת"

דף לא: "משנה וגמ'... אבל לא בשבת"

שם, תוד"ה "אמר ר' זירא"

ריטב"א עירובין דף לד: ד"ה "באווירא"

לג. גמ' "ת"ר אין סומכין... רטיבתא אסור"

שם, מהרש"א ד"ה "גמ' אין סומכין"

רמב"ם הלכות יו"ט פ"א הי"ז

שו"ע או"ח ס' תק"ט ס"ז ברמ"א "ומותר" וכו'

מגן אברהם שם, ס"ק ט"ו

שו"ע או"ח ס' תקי"ח ס"ג ברמ"א

שבת דף קכח. גמ' "איתמר בשר מליח... לאומצא"

שם, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א (המיוחס לו, בהוצאה הישנה) ד"ה "במוקצה"

שבת דף יט: גמ' "הני כרכי דזוזי", תוד"ה "הני"

רי"ף שם, "הני כרכי"

ביצה דף ב: רש"י ד"ה "לטעמיה דאמר רבה"

פסחים דף מז: גמ' "אלא אפיק הבערה... ועייל עצי אשרה"

ביצה דף יב. רש"י ד"ה "ליפלגו באבנים", וביצה דף לז. רש"י ד"ה "אטו טלטול"

רמב"ם פכ"ד מהלכות שבת הי"ג ובהשגת הראב"ד שם

שבת דף קכג: גמ' "ת"ר בראשונה... ומביאים הערימות"

ר"ן על הרי"ף שם (עמ' מ"ח) ד"ה "ואיכא" וד"ה "ומיהו"

שו"ע או"ח ס' ש"ח ס"ד

שער המלך הלכות יו"ט פ"ב הי"ח "ודע... בטלטול מוקצה התירו"

כתובות ז. תוד"ה "מתוך" בא"ד "ומוצא חמץ... דאסור לטלטלו"