שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 19

 

מסכת ביצה, פרק שלישי (כז:)

 

בעניין שריפת תרומה טמאה ביום טוב (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כז: , המשנה הראשונה וברש"י; שבת קכ"ו: , רש"י ד"ה "מפנין תרומה טהורה"

ב. שבת כד: , ראשית המשנה; בגמרא "מ"ט לפי... תחת תבשילך"; תד"ה "לפי" ;
ובמקביל, ביצה כז: , תד"ה "ועל"; [פסחים מו. תד"ה "לא"]

ג. שבת כג: , "ולא בשמן שריפה... ביום טוב"

ד. ירושלמי שבת ב:א , "ולא בשמן שריפה... כמי שעבר זמנה" (בעיקר עד "באש
ישרף")

ה. רמב"ן, שבת כ"ג: , ד"ה "א"ל אביי" בעיקר (בסופו), "ורש"י ז"ל כתב... כדברי רש"י
ז"ל"; בעל המאור (י: באלפס)

ו. פסחים ה. , "תניא נמי הכי אך... שלא לצורך" , ובתד"ה "וכתיב כל"

ז. פני יהושע, ביצה כז: , ד"ה "במשנה" ; פנ"י , פסחים ה: , "בפירש"י... כנ"ל" ; נודע
ביהודה, מה"ק , חלק או"ח , ס' ט"ו , ד"ה "ואמנם לתרץ קושיית הפנ"י "; [חת"ס,
חלק או"ח ס' קנ"א, ד"ה "והנה"]

[ח. פסחים לב. "כתנאי... ולא היתר הסקה" ; מלחמות ה' להרמב"ן, סוכה (טו. באלפס
6 שורות מהסוף) "וכן בתרומה טמאה... שיש בה דין ממחק"]