שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 18

 

מסכת ביצה, פרק שלישי (כו:)

 

בעניין שיטת רש"י במוקצה דהכנה (הרב עמיטל)

 

דף כו: רש"י ד"ה "ואי דלא"

לעיל דף ב: "אמר רבה... שבת אחר יו"ט" , ורש"י שם

דף ד. רש"י ד"ה "הכנה דרבה"

דף ד: גמ' "אמר רב מתנה... בדרנבן מבטלין"

פסחים דף מז: גמ' "איתיביה אביי המבשל... ועייל עצי אשירה"

רשב"א דף ב ד"ה "רבה לטעמיה"

שיטה מקובצת דף ב. ד"ה "וכתב רש"י ז"ל בהגהה"

שיטה מקובצת דף ב: ד"ה "רבה לטעמיה"

עירובין דף לח. גמ' "אמרו לו לרבי אליעזר... משום הכנה"

שם ע"ב גמ' "כי נח נפשיה... שבת מכינה לעצמה"

שם, גמ' "אלא הא דאמר רב יהודה... דאזיל ושתיק"

מנחת חינוך מצווה רצ"ח אות ט' ד"ה "וכן מה שאמרו באסור הכנה"

חדושי רע"א פסחים דף מח. ד"ה "גמ' ואי מוקצה"