שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 17

 

מסכת ביצה, פרק שלישי (כו)

 

בעניין תחומין ביו"ט (הרב עמיטל)

 

להלן לו: משנה וגמ'... זמורה.

להלן לט: משנה.

בעל המאור ומלחמות פ"ג ד"ה והא דאמרינן אסור להראות סכין.

חגיגה יז: רש"י ד"ה ופנית, שם תוד"ה דכתיב... כלל בתחומין.

פסחים צג: תוד"ה רב יהודה.

לעיל ב: תוד"ה והיה בא"ד תימה דכאן משמע.

עירובין יז: גמ' ומלערב עד סוף הפרק.

עירובין דף מג. תוד"ה הלכה ורא"ש שם סי' ג'.

רמב"ן שם בא"ד "ויש מחזרין... ואין בזה בית מיחוש".

רמב"ן תורת האדם ד"ה "וכתב בעל הלכות... עממין יוכיחו".

פסחים ב: תוד"ה לחלק.

רא"ש בכורות פ"ג סי' ה' בא"ד "והרמב"ן ז"ל... וימנע לדחוט".

רמב"ם פכ"ז מהל' שבת ה"א.

רמב"ם פ"ח מהל' עירובין ה"ד.

רמב"ם הל' יו"ט פ"ה ה"ב.

מהרש"א כתובות ז. ד"ה בא"ד והא דקאמר.

ב"י או"ח סי' תצ"ה ד"ה כי הכל בו שביתת בהמה וכו'.

שו"ע או"ח סי' רמ"ו ס"ג ברמ"א ודוקא בשבת, מג"א שם ס"ק י"ד.

שו"ע או"ח סי' ת"ד מג"א ס"ק א'.

שו"ת חתם סופר או"ח סי' קמ"ט בא"ד "וארשום בקיצור... ברור שאין להביא מחוץ לתחום".