שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 16

 

מסכת ביצה, פרק שלישי (כה:)

 

בעניין ראיית מומי בכור ביום טוב (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כה: - כו: "בכור שנפל.. אין זה מן המוכן" (שבראש העמוד; עדיף עד "שמע מינה"),
ובפיה"מ להרמב"ם (עד "ביום טוב"); רא"ה כו: ד"ה "נולד"

ב. תוספתא ג:ד עד "מן המוכן"

ג. כז. "ר' יהודה נשיאה... קא משייל"

ד. ירושלמי ביצה ג:ד , עד "את הדמאי ביום טוב"

ה. בכורות כח. המשנה; לו: , המשנה השניה; [סנהדרין ה. "מאי רשותא... אל יתיר"];
רמב"ם בכורות ג: א-ב

ו. ביצה כח: "איבעיא להו מהו להראות... לאחרים"; בעל המאור (יד. באלפס); רמב"ן
במלחמות (בסוף), "וטעמו של.. במשחזת"

ז. סוכה לג: , "ת"ר אין ממעטין... אחריתי" , וידוייק ברש"י ד"ה "לא צריכא" [ח' הרמב"ן,
שבת קי"א. ד"ה "האי", שזו שאמרו במסכת סוכה... כיוצא בה"]

ח. ביצה יז: , "חל להיות... מאי טעמא"; יח. "רב ביבי אמר... נראה כמיקר" ; שם (באמצע
העמוד) "כלי שנטמא... ביום טוב", וידוייק ברש"י (עד "באב הטומאה") ; רמב"ם , שבת,
כג:ח ; יום טוב, ד:יז-יח ; "אור זרוע", ס' שמ"ה (עד "מן הטומאה"); [רא"ש ב:יב , ד"ה
"בכולי" ; שאגת אריה ס' נ"ו] שו"ע או"ח שכג:ז , תקט:ז , וברמ"א

ט. לו: "ואלו הן משום מצווה... בשבת" ; רמב"ם, שבת, כג:ט, יד; [ח: "אמר רבה... לזרים"
וברש"י ד"ה "אוכל" ; רמב"ם, יו"ט, ג:ח, ובראב"ד שם]

י. שבת קמא: המשנה ; קמב. "רבי יהודה אומר... מי שמעת ליה"

יא. ביצה לו: "ואלו הן משום רשות... מיניה"; רמב"ם, שבת, כג:יד עד "יכתוב"

[נ.ב. עניין מוקצה ביחס לבכור לא ידון בשיעור זה]