שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 15

 

מסכת ביצה, פרק שלישי (כד.)

 

בעניין נתינת מזון לבע"ח בשבת וביו"ט (הרב עמיטל)

 

הסוגיה אצלנו, רש"י, תוס, הר"ן, המאירי בחידושיו ובבית הבחירה

שבת דף יט. גמ' "ת"ר נותנים מזונות", ותוד"ה "נותנים"

שבת דף קנה: משנה "אין אובסים"

שם, גמ' "אין מאמירין... דשכיחי באגמא"

שבת דף קו. משנה וגמ'

שם, רש"י ד"ה "ואין נותנים לפניהן מזונות"

שם, תוד"ה "ואין נותנים"

שם, חידושי הרמב"ן ד"ה "ואין נותנים"

שם, ירושלמי פי"ג ה"ז "רב שמי בעי... והכא כן"

לעיל דף כא. גמ' "אמר רב חסדא בהמה... אסורי הנאה נינהו"

שם, בעל המאור ד"ה "והא דפסק הרי"ף כריה"ג"

שם, מלחמות מהתחלה עד "שאף הוא צורך אוכל נפש"

רמב"ם הלכות שבת פכ"א ה"ה-ה"ו

רמב"ם הלכות יו"ט פ"ב ה"ז, שם פ"ב הי"ז ובמ"מ

שו"ע או"ח ס' תצז, מ"א ס"ק ב'