שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 14

 

מסכת ביצה, פרק שלישי (כג:)

 

שיעור פתיחה בעניין מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב יו"ט (הרב ליכטנשטיין)

 

א. רקע כללי בעניין היתר אוכל נפש

שמות יב: טז, [ובמכילתא שם, "אך אשר יאכל... ואין כל עבודה דוחה יו"ט"]; מכילתא
דרשב"י, "אילו אומר לא... שאין נאכל בהם לא יעשה".
  1.
ויקרא כג:ז, וברמב"ן שם, "אבל פ' מלאכת... זה לשונו", "הרי הארכנו... להתיר אוכל נפש".   2.
ירושלמי, ביצה, א:י, "מניין שאין בוררין... ולא ירקד ביו"ט ".   3.
שאילתות דר' אחאי, שאילתא נ', עד דמיעט רחנא הוא לבדו יעשה לכם"; בה"ג הל' יו"ט
(במהד' הרב טרויב עמ' 69) "ומידי דלצורך... אסורין ביו"ט "
  4.

 

ב. בעניין אפשר לעשותה מערב יו"ט

לגבי מכשירין - ביצה כח.; המשנה השניה; בגמרא "אמר רב יהודה ... שאי אפשר
לעשותן מעיו"ט ".
  1)
באוכל נפש - כג:, ראשית המשנה; רש"י ד"ה אין; תד"ה אין; מגילה ז: תד"ה כאן; ביצה
ג., תד"ה גזרה, "אך תימה מאי שמא... שלא לקצור"; תוס' רי"ד כג: ד"ה אין; מלחמות ה'
לרמב"ן (יג. באלפס בסופו), "וכן מה... וזה טעם משנתנו דאין צדין דגים".
  2)
אור זרוע, ב:רמח; ראבי"ה ס' תש"ע; יראים ס' ש"ד (ע' קס"ח:) "ומלאכת אוכל נפש...
אסירי"; רמב"ם יו"ט א:ה-ח, ובראב"ד.
  3)
שבת קלד. א"ל אביי לרב יוסף מהו לגבן... מעליא"; [ראבי"ה ג: 446‎-7, "ובמעמיד חלב...
לפוגמא זוטא"]
  4)

 

ג. מקבילות בתחומים אחרים:

שבת קל., המשנה; פסחים סה: - סו., המשנה; פסחים סט: "כלל אמר... צריכא" ; מנחות צו.
"חביתי... את השבת"