שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 13

 

מסכת ביצה, פרק שני (כב.)

 

בעניין צרכי חולה ביום טוב (הרב ליכטנשטיין)

 

כב., "בעא מיניה רב אשי... אין בו ממש" ובשטמ"ק.   א)
יבמות קיד., "אבא שאול אומר... לא גזרו ביה רבנן".   ב)
כתובות ס., "תניא רבי מרינוס... איש גליא" ובתד"ה גונח; רי"ף, שבת (סא. באלפס),
"גרסינן... ליתא להאי פירוקא", וב"בעל המאור" ורמב"ן שם.
  ג)
"תורת האדם" להרמב"ן, בכתבי הרמב"ן, עמ' יט-כב, "בפרק אף על פי... לא אכיל כלל";
[שם, עמ' לז, ד"ה מר בר רב אשי; ר"ן, פסחים (ו: באלפס), ד"ה וראיתי].
  ד)
רמב"ם, פ"ב הל' שבת הל' י' וב"מגיד משנה" שם; רא"ש, עבודה זרה פ"ב ס"י.   ה)
שו"ע או"ח, שכח: א-ג [ובט"ז ס"ק א']; שם, סי"ז ובט"ז ומג"א שם.   ו)
ש"ך, "יורה דעה", קנז: ג.   ז)

[ח) ביצה כ:, "איבעיא להו... משבות י"ט".