שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 12

 

מסכת ביצה, פרק שני

 

בעניין תחומין ומוקצה לצורך אוכל נפש (הרב עמיטל)

 

לקמן דף לט: משנה מי שהיו.

ביצה דף לו: גמ' לא עולין וכו'.

חגיגה דף יז: רש"י ד"ה ופנית בבקר, שם תוספות ד"ה דכתיב עד.... ובפרק קמ"א דר"ה.

פסחים דף צג: תוד"ה רב יהודה, מהרש"א כתובות דף ז. ד"ה בא"ד ועוד ראיה.

פסחים דף ה: תוד"ה לחלק.

ביצה ח: תוד"ה אר"י ל"ש, מהרש"א ביצה דף לג. ד"ה גמרא.

רמב"ם פ"א מהלכות יום טוב הי"ז.

רמב"ם הלכות שבת פרק כ"ז הלכה א'.

רא"ש סופ"ק עירובין סימן כד

וע' שו"ת חת"ם סופר חאו"ח סימן קמ"ט.