שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 11

 

מסכת ביצה, פרק שני (כב.)

 

בעניין היתר מכשירי אוכל נפש (הרב ליכטנשטיין)

 

כב., "בעא מיניה... כדשנין".   א)
כח., המשנה; בגמרא, "מאן תנא דבמשחזת... מערב יום טוב".   ב)

[ג) שבת קלז:, "רבי אליעזר... עדיפא מדרבי יהודה"].

ד) לב:, "ואין גורפין... מחרופא".

ה) כב., תד"ה ההיא; רי"ף (יא. באלפס), "בעא מיניה... הכל אסור"; "בעל המאור" [השגת
הראב"ד על בעה"מ]; רמב"ן במלחמות (יסודי); [חי' בן הרמב"ן, ד"ה מהו]; ר"ן (י"א:) ד"ה
כי קאמינא; רא"ה על הסוגיא; תוספות רי"ד על הסוגיא.

ראבי"ה, ח"ג, סי' תשנ"ז, "מהו לכבות... לישראל עצמו".   א)
רמב"ם, פ"ד הל' יום טוב הל' ד-ו, ח-י ובראב"ד שם.   ב)

[ח) שבת קלד., "מהו לגבן... מעליא"; "שיטה מקובצת", ביצה כב., "אמר ליה אפשר...
זולתם"].