שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 10

 

מסכת ביצה, פרק שני (יז:)

 

בעניין השקה (הרב עמיטל)

 

יז: משנה "ושוין שמשיקין".

שם רשב"א ד"ה "ושוין" (השני) וחי' הרא"ה

חולין כו: רש"י ד"ה "משהחמיץ"

פסחים יז: גמ' א"ר פפא הא דאמרת וכו'.

רא"ש ב"ק פרק ז' סימן ג'.

מקוואות פ"א מ"א ור"ש ורא"ש שם.

שם פ"א מ"ז.

רא"ש הלכות מקוואות (בסוף נדה) סימן י"ב עד "אפילו כשעברה ודיו". שם סימן א' (בסוף
הסימן).

א"ד "ונחזור לפירוש המשנה".

שו"ת הרא"ש כלל ל' אות ג' ואות ד' ד"ה "מי אני" עד "והודה מורי".

רמב"ם פט"ו מטומאת אוכלין הלכה א' בסוף השגת הראב"ד.

מכות ד. תוס' ד"ה "אמר רב יהודה".

שו"ע יו"ד ר"א מ' באמצע דיבור "הלכך הרוצה" ובהג"ה שם.

שם נ"ב ובש"ך ס"ק קי"ב.