שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 9

 

מסכת ביצה, פרק שני (יז.)

 

בעניין קנין בשבת (הרב ליכטנשטיין)

 

יז., "אמר רב חייא בר אשי... שביתה בשבתא לא", ובתד"ה מאי טעמא.   א)
עירובין סט:, "מאימתי נותנין רשות... משחשיכה"; עא., "אלא הכא... שפיר דמי
ובתד"ה ומקני.
  ב)
תוספתא ביצה ד: ג, [וב"תוספתא כפשוטה", שו' 15‎-16].   ג)
ירושלמי יומא פ"א ה"א (בסופה), "לא נמצא... בשבת".   ד)
ביצה כז:, רש"י ד"ה אין פוסקין; לז., רש"י ד"ה משום מקח וממכר.   ה)
שבת קמח., "שואל אדם... ולא אתי למיכתב"; קנ., המשנה.   ו)
בבא בתרא קנו:, "אמר רבי לוי... עליו" ובתד"ה קוצין.   ז)
רמב"ם, פכ"ג הל' שבת הל' י"ב-י"ד; פ"ח הל' זכיה ומתנה הל' ג'.   ח)
חי' הרמב"ן, ריש פסחים, ד"ה ועוד קשה לי, "ועוד קשה לי שהתירו ביטול... וממכר";
מאירי שבת קכז:, ד"ה ממה שאמרו.
  ט)