שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 8

 

מסכת ביצה, פרק שני (טו:)

 

בעניין שמחת יום טוב (הרב ליכטנשטיין)

 

טו:, "ת"ר מעשה... וחציו לכם"; רא"ה, ד"ה א"ל   א)
פסחים סה:, "אלו דברים... רשות למצוה"; סח:, "א"ר אליעזר... תשיעי ועשירי".   ב)
ירושלמי שבת פט"ו ה"א, (ה"ג?), "רבי חגי... לאכול ולשתות".   ג)
"בעל המאור", פסחים (יח: באלפס), ד"ה ורבי יהושע (עד "כדאיתא התם"; הגמרות
המצוטטות: ברכות מט:, "טעה ולא הזכיר... חוזר לראש"; סוכה כז., "רבי אליעזר... אי
בעי לא אכיל"; תענית יז:, "אמר מר מריש ירחא... צריכין חיזוק"); השגות הראב"ד, אות
א'; חידושי רבנו דוד, עמ' שכב-שכה; ["אוצר הגאונים", ביצה, סי' לט-מט]; מאירי
בפסחים או בביצה על אתר; [ראבי"ה ח"ב, סי' תקל"ז, עמ' 230‎-231].
  ד)
רמב"ם, פ"ו הל' יום טוב הל' טז-כ; [פ"ג הל' נדרים הל' ט']; פ"ל הל' שבת הל' א', י', י"ב.   ה)
שו"ע או"ח רצ: ב, ברמ"א; תקכ"ט.   ו)
שעורים "לזכר אבא מרי ז"ל", א: קמד-קמה.   ז)

 

[נ.ב. השיעור יתמקד בעצם חובת שמחת יו"ט באכילה ובזיקתה לאיסור תענית, ולא בשאלת אופי
הקיום או פרטי צורתו].