שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 7

 

מסכת ביצה, פרק ראשון (יד:)

 

בעניין איסור כלאים בבגדים קשים (הרב ליכטנשטיין)

 

כלאים פ"ט מ"ב- מ"ו, מ"ח-מ"ט.   א.
ביצה יד: בשלמא... בכך; תד"ה אלא בקשין; [יומא סט., תד"ה קשין; ספר הישר לר"ת, סי'
שפ"ב;] בעל המאור (ז. באלפס), ובהשגות הראב"ד שם; שטמ"ק על אתר, "אלא בקשין...
ומנחות"; רשב"א ד"ה אלא.
  ב.
רמב"ם, פ"י הל' כלאים הל' יב-כא ובראב"ד שם; [רא"ש, הל' כלאי בגדים (מודפס בפ"ט
דמסכת נדה), סי' ט' (עד "שאין מתכוין מותר")].
  ג.
רמב"ם, פ"י הל' כלאים הל' לב ובראב"ד שם; פ"ח הל' כלי המקדש הל' יא-יב; "בית הלוי" ח"א,
סי' ג', סעיף ז'; [שם, סעיף ט', ד"ה נהדר]; שם, ח"א, סי' א', סעיפים ד-ה.
  ד.
שו"ת ר' עקיבא איגר, סי' ח'].   ה.
שו"ע "יורה דעה", סי' ש"א סעיפים א-ו ובט"ז ס"ק ז' וש"ך ס"ק ח'.   ו.