שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 6

 

מסכת ביצה, פרק ראשון (יד:)

 

בעניין סנדל המסומר (הרב עמיטל)

 

דף י"ד ע"ב משנה משלחים כלים וכו'

דף ט"ו ע"א גמ' סנדל המסומר וכו'

שם, גמ' זה הכלל וכו' ותוד"ה הכי קאמר

הראשונים על אתר

רמב"ם הל' יו"ט פ"ה ה"ו

שבת דף ס' ע"א משנה וגמ' עד ע"ב אין בין יו"ט לשבת

שם, גמ' תניא כוותי' דרב ששת וכו'

שם, גמ' א"ר מתנה ואמרו לה וכו' עד דמלן'

שם, ע"א תוד"ה לא בסנדל

הגהות רע"א על המשנה בביצה אות ז'

שו"ע או"ח סי' ש"ח ס"ד ובמ"א שם ס"ק י"א וט"ז ס"ק ג'

שו"ע או"ח סי' ל"א ובבאור הלכה שם

תרומת הדשן סי' ע'

וע' שער המלך הל' יו"ט פ"ה פ"ו