שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 5

 

מסכת ביצה, פרק ראשון (יג:)

 

בעניין פטור מתרומה גדולה במעשר ראשון שהפרישו בשבלין (הרב ליכטנשטיין)

 

יג:, "אמר רשב"ל... לא אדגן", ובתד"ה ומה; [עירובין לא:, תד"ה ומה]; ירושלמי חלה,
פ"א ה"ג, "מעשר ראשון שנטלה... לא בדא
  א)
שבת קכז:, רש"י ד"ה שהקדימו; תד"ה האי אידגן; ברכות מז:, רש"י ד"ה האי אידגן
פסחים לה:, רש"י ד"ה האי.
  ב)
תרומות פ"א מ"י, ובר"ש שם, "ואם תאמר מדבר... מתרומה גדולה", חי' הרמב"ן, קדושין
מו:, ד"ה הא דאמרינן אין מפרישין; [רשב"א שם, ד"ה אדם יודע"]; רמב"ם, פ"ה הל'
תרומות הל' ד-ה; [פ"ח הל' בכורים הל' א-ב ובראב"ד שם].
  ג)
מעשר שני פ"ה מ"ח ובר"ש ופיה"מ להרמב"ם שם; רמב"ם, פי"א הל' מעשר שני הל' י';
[בבא מציעא פח:, "עשר תעשר... ולא לוקח"; רמב"ן שם ד"ה ולוקח; תד"ה תבואת (פח.
בסופו), "אבל לרבי יצחק... ולא חשיב לוקח"].
  ד)
רמב"ם, פ"ג הל' תרומות הל' י"ג וב"משנה למלך" שם.   ה)

[ו) ירושלמי חלה פ"א ה"ג, "מע"ש והקדש... חולין שבו פטורין" עדיף, עד "וגזל ביד כהן"].

[ז) "חידושי רבנו חיים הלוי", פ"ב הל' מעשר הל' א'].