שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 4

 

מסכת ביצה, פרק ראשון

 

בעניין הגדרת מלאכת אוכל נפש ומכשירין (הרב עמיטל)

 

להלן כ"ח ע"ב גמ' דרש ר"ח וכו' עד שא"א לעשות מעיו"ט

מ"מ פ"א מה' יו"ט ה"ד

חי' הרמב"ן שבת דף קכ"ד ע"ב ד"ה הא דנן בא"ד וכן בדבר שאינו נהנה בגופה של מלאכה

להלן דף ל"א ע"ב משנה אין מבקעין

ר"ן על הגמ' שם ד"ה ומקשו (ע. 34 בדפי הרי"ף)

ח'. הרא"ה שם על המשנה ד"ה מתני' אין מבקעין

מרדכי פ"ד סי' תרצ"א

רמב"ם ה' יו"ט פ"ד הי' ובהשגות הראב"ד שם

מלחמות ר"פ אין צדין, בא"ד וכן מה שכ' רש"י במשנתנו שהצידה אסורה וכו' עד וזה טעם משנתנו

להלן דף י"ד ע"א משנה ב"ש אומרים תבלין

שם ר"ן ד"ה ואיכא (ע' 12 בדפי הרי"ף)

רמב"ם שם, פ"א הח'

להלן כ"ד ע"א גמ' מהו לכבות את הנר עד כי קאימנא אנא לרבנן

שם, רא"ש פ"ב סי' י"ט

שם, רשב"א ד"ה אין לו כלי ושם ד"ה אם בשביל

כתובות דף ז' תוד"ה אמר לי'

להלן דף ל"ב ע"ב משנה וגמ' עד אא"כ גורפו מותר

שם, רא"ש פ"ד סי' ח'

לעיל דף י"א ע"א גמ' והתניא ב"ש אומרים אין מוליכין

שם, ר"ן ד"ה גרסינן (ע' ה' בדפי הרי"ף)

ר"ן על השחזת הסכין ד"ה אמר רב נחמני (ע' ט"ו בדפי הרי"ף)