שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 3

 

מסכת ביצה, פרק ראשון (יב.)

 

בעניין עירוב והוצאה ביום טוב (הרב ליכטנשטיין)

 

יב., "בית שמאי... שלא לצורך פליגי" ובתד"ה דלמא.   א)
שבת צו:, "מכדי... הכנסה תולדה"; רבינו חננאל שם (נדפס, צז.), "הזורק... שההוצאה
קרויה מלאכה"; תד"ה וממאי; ב., תד"ה פשט (עד "אל תכניסו מרה"ר לרה"י"); [חי'
הרמב"ן שם, ד"ה מתני', "ואיכא דקשיא ליה... לעולם"; תוס' הרא"ש, ד"ה פשט];
רמב"ם, פי"ב הל' שבת הל' ח'.
  ב)
פסחים ה., "תניא נמי הכי... שלא לצורך", ובתד"ה לחלק; ביצה כג., תד"ה על גבי חרס.   ג)
"פרי חדש", סי' תצ"ה ס"ק ג'; [שו"ת "עמידי אור" לר' יחיאל העלליר, סי' י"ד].   ד)
כריתות יד., "ר"מ אומר... ברותא היא"; ["שאגת אריה", סי' ע-עג].   ה)
ברכות מט., "יתיב רבי זירא... מאן אמרה" (בסוף העמוד).   ו)