שעור כללי / תשנ"ט דף מס' 2

 

מסכת ביצה, פרק ראשון (יב.)

 

בעניין מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך (הרב ליכטנשטיין)

 

יב. , "בית שמאי... שלא לצורך" (עד המשנה הבאה)   א.
ירושלמי ביצה א:ז , "הא גדול... מחמירין"; "תאני ולא את המפתח... בגווה", ה:ב
(בסופה) "מהו להדליק... ולא תישרי".
  ב.
יב. , תד"ה ה"ג ; רשב"א ד"ה אלא ; שטמ"ק ד"ה לפלוגי.   ג.
שבת צה. , תד"ה והרודה (בסופו), "תימה לר"י... והרקדה ביו"ט".   ד.
כתובות ז. , "רב יהודה שרא... צריך לכל נפש הוא", [ובתד"ה מתוך עד "לטייל הוה
צורך היום"] שטמ"ק שם ד"ה וז"ל שיטה (לו. , במהדורה הנפוצה) "מיהו האי קושיא...
והוי מנהג בטעות".
  ה.
בעל המאור ביצה (ו. באלפס) "והא דאמרינן לב"ה... לאו אוכל נפש"; רמב"ן, שבת
קכד:, ד"ה וב"ה מתירין.
  ו.
ראבי"ה ביצה ס' תשל"ח; [אור זרוע ס' של"ח (עד "ואפילו אינו מצוות היום")]; עבודת
הקודש לרשב"א, ג:ה.
  ז.
רמב"ם יום טוב א:ד ובמגיד משנה שם.   ח.
[פרי חדש תצה:א; העמק שאלה נ:א (שניהם דנו בעניין מתוך בהרחבה, עיקרי דבריהם
יסוכמו בשיעור)].
  ט.
[פסחים ה. , "תניא נמי הכי.. שלא לצורך" ובתד"ה לא ; ו. "המוצא חמץ... את הכלי",
רמב"ם חמץ ומצה ג:ח, ובכסף משנה שם; שו"ת הרשב"א א:עא].
  י.