שעור כללי / תשנ"ג דף מס' 1

 

מסכת ביצה, פרק ראשון (פתיחה)

 

בעניין מלאכת אוכל נפש (הרב עמיטל)

 

פ' בא פרק י"ב פסוק ט"ז.

פ' אמור פרק כ"ג פסוקים ז', כ"א, כ"ה, ל"ה, ל"ו

רמבן שם על פסוק ז'.

להלן דף כ"ג ע"ב ר"פ אין צדין רש"י ד"ה אין צדין ותוד"ה אין צדין

מלחמות שם (ע' 26 בדפי הרי"ף) מן השורה הראשונה מהשנ' רש"י ז"ל במשנתנו... עד וזה טעם
משנתנו

להלן כ"ח ע"ב דרש רב חסדא... עד שא"א לעשותן מעי"ט

ספר המצוות מצות ל"ת סי' שכ"ח

רמב"ם הל' שביתת יו"ט פ"א הל' א' עד הל' ח' ובמ"מ שם

שם הל' ט"ו ובלח"מ שם

שיטה מקובצת כתובות דף ז' ע"א ד"ה וז"ל שיטה ישנה

הסוגיא אצלנו בדף י"ב (י"ד?) רש"י ותוס'