שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 89

 

מסכת בבא מציעא, פרק שמיני

 

בעניין שליחות יד (הרב עמיטל)

 

דף מ: משנה וגמ' עד "שהכישה במקל ש"מ".

דף מא. תוד"ה שנטלה, תוד"ה שנטלה.

שם, ריטב"א ד"ה תרגמה.

שם, חי' הר"ן ד"ה והא לא חסרה.

שם, בעל המאור ד"ה שהכישה במקל עד "קסבר שליחות יד צריכה חסרון".

שם, מלחמות ה' ד"ה ועוד עד "ויש לרבנו שלמה".

שם, שטמ"ק ד"ה והראב"ד כתב.

רמב"ם הל' גזילה פ"ג הי"ב ובהשגות הראב"ד שם.

רמב"ם הל' גניבה פ"ד ה"י.

שו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף ז' בהגה בשם ת"ה.

קצה"ח סי' שמ"ח ס"ק א'.