שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 88

 

מסכת בבא מציעא, פרק שמיני (צח:)

 

בעניין סיום שמירה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"מ צח:, המשנה [ובגמרא שם עד "דסמכא דעתיה"] ; פ: במשנה עד "והבא מעות שומר
חינם", ובגמרא שם "תנן התם... מהנה הוה", ובתוד"ה לא ; ריטב"א ד"ה הא וד"ה סד"א ;
רמב"ם הל' שאלה ופקדון פי"ג הל' ב'.

ב. ב"מ מט. "ההוא גברא דיהיב זוזי אשומשומי... חנם נמי לא הוי" (עדיף עד "דברים מעולם") ;
תוד"ה אלא ; ריטב"א ד"ה כיון.

ג. קדושין יב: "ההוא גברא דקדיש בציפתא דאסא... באחריותייהו" ; רמב"ן ד"ה סברא עד "ואמרה
הרי שלך לפניך" ; רשב"א ד"ה סברא עד "וכן עיקר" ; רמב"ן ב"מ מט. ד"ה עוד "ולי נראה
דודאי... כדכתיבנא".

ד. ב"ק קיח. המשנה הראשונה ; רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ז הי"א.

ה. ב"מ לא. "הכל צריכין... הרבה" וברש"י ד"ה הכל ; ריטב"א ד"ה דאמר ; [תוס' רבינו פרץ ד"ה
הכל].

ו. ב"מ לו. "איתמר שומר שמסר לשומר... לבן דעת".

ז. ב"ק קד. "איתמר שליח... בידה" [ובתוד"ה הכי] וברשב"א "ק"ל אשמעתין... תלמוד" ; [רי"ף
(לז: בדפי הרי"ף) "היכא דאמר... לעיל"].

[ח. דיון מקיף (הרבה מעבר לנ"ל) בספר התרומות שער נ' ח"א - ח"ג]

ט. שו"ע חו"מ סי' רצ"ג סעיפים א-ב, קצוה"ח שם ס"ק ב' ; קצוה"ח סי' ע"ד ס"ק א'.