שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 87

 

מסכת בבא מציעא, פרק שמיני (צז.)

 

בעניין חיוב השבה בפקדון (הרב עמיטל)

 

להלן דף צז. משנה וגמ' עד "עסק שבועה ביניהן".

שם, תוד"ה 'והלה אומר'.

שם, רמב"ן ד"ה 'גמ'' עד "כלישנא בתרא דרבה וכדרב פפא".

שם, נמו"י ד"ה 'והלה אומר' עד "מה שפסק הרמב"ם ז"ל".

כתובות לד: "אר"פ היתה פרה... והיינו דרב פפא".

שם, תוד"ה 'אבל ארישא".

שם, שטמ"ק ד"ה 'והרשב"א ז"ל הקשה".

רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"א ה"ד, בא"ד "הניח...", שם בכס"מ.

רמב"ם הל' גניבה פ"ג ה"ד.

נמו"י ב"ק פרק עשירי (עמ' לט. בדפי הרי"ף) בא"ד "כ"כ הרא"ה ז"ל".

שו"ע חו"מ סי' רצ"א בש"ך ס"ק מ"ד.

שו"ע חו"מ סי' ש"מ ס"ג בהגה, ש"ך שם ס"ק ז'.

קצה"ח סי' פ"ו ס"ק ד' עד "וז"ב".

שם, משובב נתיבות עד "... נכסים למפרע".

קצה"ח סי' ש"מ ס"ק ד' בא"ד "ולפע"ד נראה... בש"ך ס"ק ג'".

קצה"ח סי' שמ"א ס"ק ג'.

קצה"ח סי' רצ"א ס"ק א' עד "וכן העלה בש"ך סי' שמ"א".