שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 86

 

מסכת בבא מציעא, פרק שמיני (צד:)

 

בעניין חיוב פשיעה בשומרים (הרב עמיטל)

 

שמות כ"ב ו' - ח' ורש"י שם.

ב"ק ק"ז: רש"י ד"ה 'שבועה שלא פשעתי'.

להלן צ"ה. גמ' "איתמר פשיעה בבעלים... אשומר חינם נמי כתיב".

לעיל ו. גמ' "דאר"ש שלוש שבועות... שאינה ברשותו".

שם תוד"ה שבועה.

רא"ש פרק המפקיד סי' ד' עד "והלכתא כרבא"

שם סי' כ' בא"ד ירושלמי וכו'

מ"ב. בסוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס וברי"ף שם (דף כ' מדפי הרי"ף) "ואע"ג דקיימ"ל
תחילתו בפשיעה וכו'" .

חי' הרמב"ן ב"מ נ"ז: ד"ה הא דתנן עד "התורה פטרתו".

רמב"ם פ"ד מהל' שאלה ופקדון ה"א ובמ"מ שם.

שם פ"ו ה"ג ובמ"מ שם.

שם פ"א ה"ב ובלח"מ.

פ"ב מהל' שכירות ה"ג ובראב"ד שם.

פ"א מהל' טוען ונטען הי"ב.

פ"ב מהל' שכירות ה"ט ובמל"מ.

טור חו"מ סי' רצ"ה ב' אות ב' בשם המרשים.

שם סי' רצ"ד בדרכי משה אות א'.

שו"ע חו"מ סי' רצ"ד סעיף ב'.