שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 85

 

מסכת בבא מציעא, פרק שמיני (פתיחה)

 

בעניין חלות שמירה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שמות כ"ב פס' ו' - י"ד, וברש"י על פס' ט', רשב"ם על פס' ו', רמב"ן על פס' ו' (עד "אותם
בשכר")

; מכילתא על פס' ו' "וכי יתן... פטור", וכן על פס' ט' ; מכילתא דרשב"י על פס' ו' "כי
יתן... שוין")

; מכילתא על פס' י"ג "וכי... עצמו".

ב. בבא מציעא פ: "שמור לי וא"ל... חנם" ; [שם פ"א: "שמור לי... מיניה"].

ג. שם צ"ח: - צ"ט. "השואל... ומתה חייב" [ובתוד"ה כיון].

ד. בבא קמא ע"ט. "בעי אמימר... או לא", "איתמר נמי... בשומרין" וברש"י ד"ה תיקנו, תוד"ה
תיקנו

(עד "במלאכה או לא") ; ב"מ צ"ט. תוד"ה כך (עד "אלא במשיכה") ; פיה"מ לרמב"ם ב"ק
ע"ט.

"והשני... בדינים" ; הל' שכירות פ"ב הל' ח' (עד "כיוצא בזה") ובמגיד משנה שם ;
[ראב"ד, הובא

בשטמ"ק ב"מ פ: ד"ה הנח].

ה. ב"מ כ"ח: המשנה, שם "מה יהא... לא הוי שואל עלייהו".

ו. ב"מ צ"ו. (בסוף) "בעי רמי... או שוכר הוי" ; שם צ"ו: "אמר רבא... אלא לוקח הוי",
ובתוד"ה בעל

והגהות הגר"א שם.

ז. ב"ק ק"ו: "הטוען טענת גנב באבידה... מכח בן דעת" ; רמב"ם הל' שכירות פ"ב הל' ז'
ובראב"ד

שם.

ח. בבא בתרא פ"ח. "ובשואל שלא מדעת... גזלן הוי"

[ט. כתובות ל"ד: "הניח להן... באונסה", ובתוד"ה מתה].