שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 84

 

מסכת בבא מציעא, פרק שביעי (צד.)

 

בעניין מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"מ צ"ד. "מתנה שומר חנם... ומשעביד נפשיה" ; תוספתא פ"ח ה"ז.

ב. רבינו יהונתן, הובא בשיטמ"ק ; אור זרוע סי' רצ"ז (הגמ' המצויינת נמצאת בשלהי החובל ב"ק
צ"ג.) ; שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סי' תשל"ב (דפוס פראג) "כתוב בפסקים... הפועלים" (הובא
בליקוטי ראשונים על אתר) ; ראב"ן על אתר ד"ה 'וכל השומרים' ( עמ' ר"ה: במהדורת הרב
ש.ז עהרנרייך) ; רמב"ם הל' שכירות פ"ב ה"ט ובמל"מ שם ; שו"ת הרשב"א ח"א ס' אלף ג'
(הובאה בליקוטי ראשונים כאן עמ' תכ"ב).

ג. אפילו תימא וכו' - רש"י על אתר ; כתובות נ"ו: סוף תוד"ה 'טעמא' "וא"ת והא דתנן... למעשה
הוא" ; [תוס' הר"ש שם ד"ה 'הרי היא' "וא"ת והא דתנן... בתחילה" (עמ' קמ"א)] ; תוס'
הרא"ש שם סוף ד"ה 'הרי' "וא"ת הא דתנן...ותנאך קיים" ; ר"ח וראב"ד, הובאו בשיטמ"ק ;
רמב"ן ד"ה 'אפילו' ; [ריטב"א ד"ה 'אפילו'].

[ד. בבא קמא ס"ב. "אמר רבא הנותן... לא קבילי עלי"].

ה. שו"ע חו"מ רצ"א סעיף כ"ז ובש"ך ס"ק מ"ט.

ו. נ"ו. המשנה ; נ"ח. "נושא שכר... מידו" ובתוד"ה 'אמר' ; ראב"ד ורשב"א בשיטמ"ק צ"ד. ד"ה
'וז"ל הראב"ד' וד"ה 'הקשה הראב"ד' ; ש"ך בחו"מ סי' ס"ו ס"ק קכ"ט ; מחנה אפרים הל'
שומרים סי' ח' ; מנחת חינוך מצווה נ"ז אות י"א (במהדורת מכון ירושלים).