שיעור כללי / תש"ן דף מס' 83

 

מסכת בבא מציעא, פרק שישי (פ:)

 

בעניין הגדרת שומר שכר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פ: "כל האומנין...כשומר חנם"; תד"ה נימא; ראב"ד בשטמ"ק; ריטב"א ד"ה לימא

 

ב. ב"ק נו: "איתמר שומר אבידה...כש"ש דמי" [ובתד"ה בההיא (עד "אבל לא היה שומר שכר")];
נדרים לג: "מחזיר לו...לא שכיח"; פב. "והכא במשכנו...והוי שומר חנם" [ובריטב"א שם, ד"ה
דאתמר וד"ה והכא]

 

ג. פא. "הונא מר ...כנושא שכר"

 

ד. מג. "מותרין ישתמש...הוי עלייהו שומר שכר"

 

ה. כתובות לד: "אמר רכא הניח...דמי בשר בזול" ובתד"ה מתה; רמב"ן, ב"מ צו:, ד"ה הא
דמסקינן "והרי זו כאותה...וליתא כלל"

 

[ו. צג. "ההוא רעיא...נטירותא יתירתא"]

 

ז. רמב"ם, הל' שכירות פ"י הל' א-ג; שם, פ"א הל' ב'; הל' שאלה ופקדון פ"א הל' ה'; שם, פ"ג
הל' ב' ופ"ז הל' ה-ו.