שיעור כללי / תש"ן דף מס' 82

 

מסכת בבא מציעא, פרק שישי (עח:)

 

בעניין שינוי מצדקה לצדקה (הרב עמיטל)

 

דף עח: גמ' מגבת פורים וכו' ותוד"ה מגבת.

ערכין דף ו'. אר"נ אמר רב"א האומר סלע זו וכו' עד המשנה; שם תוד"ה משבאת ותוד"ה עד.

ב"ב ח', גמ' ת"ר קופה של צדקה ותוד"ה ולשנות.

שם רא"ש סי' כ"ט בא"ד ת"ר קופה וכו'.

ב"ק לו: גמ' ההוא גברא, עד סוף העמוד.

שם תוד"ה יד עניים.

שם רי"ף איכא מאן דפשיט וכו'.

בעל המאור שם, תשובת ר"ה גאון.

שם מרדכי ריש פ' שור שנגח ד' וה' עד עיין פרק מי שמת.

ב"ק צג. גמ' שבר את כדי, עד סוף העמוד.

רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ח הל' א-ד.

רמב"ן הל' מכירה פכ"ב הל' טו-יז.

רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ה ה"א.