שיעור כללי / תש"ן דף מס' 81

 

מסכת בבא מציעא, פרק שישי (עו.)

 

בעניין השוכר פועלים למען אחרים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עו. "חזרו... מבעליו"; קי: "האומר לחבירו... להדדי", ובשטמ"ק שם.

 

ב. קיח. (סוף המשנה) "השוכר את הפועל... אין שומעין לו"; שם "אין שומעין לו... כאן בהבטה",
ובתד"ה לעשות; רמב"ן ורשב"א (הובא בשטמ"ק) שם.

 

[ג. ב"ק קב. (בסוף) "ת"ר הנותן מעות לשליחו... וכיד בעה"ב דמי"]

 

ד. קדושין ו: "אמר רבא תן מנה לפלוני... נפשה"; [כתובות ע: "עד שלשים יום ... קמ"ל"].

 

ה. ב"מ קא. "איתמר היורד... על העליונה"

 

ו. ויקרא יט:יג; "תורת כהנים" שם (פרשה ב', סעיף י"א) "יכול אפילו... לרצונך"; תוספתא, ב"מ
י:א, "המחהו... אינו עובר עליו"; קיב., "המחהו... בתורת לעבור"; ראב"ד בתו"כ שם.

 

ז. רמב"ם, פ"ט הל' שכירות הל' ט'; שם, פי"א הל' ד' [מאירי, עו., ד"ה אמר לו בעל הבית].