שיעור כללי / תש"ן דף מס' 80

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (עה:)

 

בעניין שכירות פועלים (הרב עמיטל)

 

משנה, השוכר את האומנים.

להלן ע"ו: אב"א האי תנא וכו' וכל הברייתא; תוד"ה אין להם.

ע"ח. גמ' עד כמה שוכר וכו' וברש"י שם; רא"ש סי' ב' והגהות אשרי ד"ה ואם דבר וד"ה ומכל
זה; ריטב"א החדשים ד"ה השוכר.

נמוקי יוסף, רמב"ן וריטב"א על הברייתא בדף ע"ו:

ריטב"א החדשים ע"ג: ד"ה האי.

לעיל דף י'. תוד"ה יכול.

לעיל דף מ"ח תוד"ה והא.

רמב"ם ה' מכירה פ"ה הי"ד.

רמב"ם ה' שלוחין ושותפין פ"ד ה"ב ובהשגות שם.

קצות סי' של"ג ס"ק ב' וס"ק ה'.