שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 79

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (נח:)

 

בעניין אונאת דברים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ויקרא כה:יד-יז, וב"תורת כהנים", פ"ד סעיפים א-ב.

ב. שמות כב:כ; מכילתא שם, "וגר... לחבירך"; מכילתא דרשב"י שם, "וגר... ערומה".

ג. ב"מ נח:, "כשם שאונאה... אונאתה קרובה"; תוספתא ג:יד [וב"תוספתא כפשוטה" שם].

ד. רש"י, רבנו בחיי, ספורנו, ויקרא כה:יז; רש"י ורשב"ם, שמות כב:כ.

ה. ב"מ נט:, "תנו רבנן המאנה... ביניתא"; רמב"ם, מכירה יד:יב-יח.

ו. מאירי נח:, ד"ה אמר המאירי.

ז. "תשובות רבנו גרשם מאור הגולה" (בעריכת ש. אידלברג), סי' ד' (בעיקר, עמ' 59, "הילכך אין
לנו... גדולה מזו").

ח. יראים, סי' ק"פ; החינוך, מצוה של"ח.

ט. סא., "אמר רבא למה... לאו באונאה".

י. סמ"ע, רכז:נא.