שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 78

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי

 

בעניין אונאת ממון הלכה למעשה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. רמב"ן, עה"ת, ויקרא כה:טו.

ב. ירושלמי, כתובות יא:ו, עד "עד י"ב".

ג. רא"ש, פ"ד סי' כ', "ויראה... ידי כולם"; "ערוך השולחן", חו"מ רכז:ב,ז.

ד. רמב"ם, מכירה כא:א-ב, וב"כסף משנה" שם; טור חו"מ, סי' ר"ט, עד "בקוביא", ובב"י,
ד"ה ומ"ש, וב"ח שם, "ותימה... ופשוט הוא"; [נתה"מ ר"ט:א].

ה. ב"מ נח:, "תניא רבי יהודה... חיי נפש"; ריטב"א, קידושין ח., ד"ה לעולם (עד "אותם
ממנו", עדיף כל הדיבור); ["מחנה אפרים", דיני אונאה, סי' כ'].

ו. שו"ת הרא"ש יג:כא (עמ' סח, במהד' החדשה), ד"ה ומה שטענו המורשים לבטל; "מחנה
אפרים", דיני אונאה, סי' כ"ד.

ז. רמב"ם, מכירה יב:ט; מחנה אפרים שם, סי' ז' וסי' י"ט.

ח. "ספר המקח והממכר" לרב האי גאון, שער ל"ה (עמ' שמב) ד"ה ותדע (הראשון).

ט. ב"מ ס. "רבי יהודה... לטוב", ובגמרא שם, עד "לתרעא"; רמב"ם מכירה יח:ד; ב"ב צא.,
"ת"ר מתריעין... בשיתא"; רמב"ם תעניות ב:יד; שו"ע חו"מ רכח:יח; שם קנו:ה (בסוף), "שני
בני... בזה", וב"פתחי תשובה" ס"ק ח'.

י. שו"ת "חות יאיר", סי' קס"ג (עד "על נגעי בתים").