שיעור כללי / תש"ן דף מס' 77

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (נח.)

 

בעניין שכר שבת (הרב עמיטל)

 

גמ' אצלנו נח. השוכר את הפועל וכו'.

שבת קכ. גמ' חשבון מאי עבידתי' וכו'.

פסחים נ: ת"ר ד' פרוטות וכו'.

שבת יט. ת"ר לא ישכיר וכו'; שם, תוד"ה לא.

רא"ש שם, סי' ל"ה בא"ד ת"ר לא ישכיר.

נדרים לז. גמ' מיתיבי תינוקות וכו'.

שם ע"ב תוד"ה שכר.

כתובות סד. גמ' עד מתי הוא מפחית וכו'.

ש"מ שם, בשם הריטב"א ד"ה דמפחת.

מרדכי שם, סו"פ אעפ"י סי' קפ"ט.

רמב"ם הל' שבת פ"ו הכ"ה, ופכ"ד ה"ג וה"ח.

שם, פכ"ג הכ"ד ובמ"מ שם.

טור או"ח סי' תקפ"ה בא"ד ולא ידעתי וכו' וב"י שם

שו"ע או"ח סי' תקפ"ה ס"ה וט"ז ס"ק ז'.

שם, סי' ש"ו ס"ד וס"ה, ומ"א ס"ק ח'.

שם, סי' של"ד ס"ט ומ"א ס"ק י"ג.

שם, סי' רמ"ו ס"א ומ"א ס"ק ג' וט"ז ס"ק א'.