שיעור כללי / תש"ן דף מס' 76

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (נג:)

 

בעניין חומש ויחסו לקרן (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ויקרא כ"ז, ט'-י"ט, כ"ז, ל'-ל"א.

ב. נג:, "איבעיא להו חומש מלגיו... בשוק"; תד"ה או דלמא; רמב"ם פ"י הל' מאכלות אסורות
הל' י"ז [נז. תד"ה ומר; רשב"א, ד"ה מר סבר); רמב"ם, פ"ה הל' מעשר שני הל' י"ב, פ"ז הל'
ערכין וחרמין הל' ג'.

ג. נד., "אמר רמי... ולא המתפיס"; תד"ה הקדש, עליו, ולא, הקדש; רמב"ם, פ"ז הל' ערכין הל'
א'-ב'; פ"ד הל' מעשר שני הל' ט'; פ"י הל' תרומות הל' ט"ו.

[ד. בכורות נא. "ולא בהקדשות...אלו"].

ה. ב"ק סט: "אמר רבא אי לאו... מצי מחיל" ובתד"ה קרייה.

[ו. חידוש מר"ן רי"ז הלוי, עמ' פ', ד"ה והנה בב"מ].

ז. תרומות ו' א', ובר"ש, ד"ה וחומש וד"ה והתשלומין.

ח. תמורה י., "בעי רמי בר חמא מקדיש ...ולא מתכפר".