שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 75

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (נא:)

 

בעניין מחילה בדבר שאין לו קצבה (הרב עמיטל)

 

דף נא: גמ' רבא אמר ל"ק כאן בסתם... רש"י ותוס' שם.

רש"י שם ע"א ד"ה מבעל הבית.

רמב"ם הל' מכירה פי"ג הל' ב-ד.

שם, פט"ו הל' ו בכ"מ ומ"מ שם (הכ"מ בהוצ' פרנקל).

טור חו"מ סי' רל"ב אות ז ובב"י ובה"ב שם.

שו"ע חו"מ סי' רל"ב ס"ז סמ"ע ס"ק ט"ז וש"ך ס"ק ד.

רמב"ם פי"א מהל' מכירה הט"ז וי"ז ובכ"מ שם, ובמל"מ בא"ד כ' הטור... ודייק.

ספר התרומות שער ס"ד, גרסינן... ומחייב ביה. שם בהמשך אך מצינו לרמב"ם...
באמירה,ע"כ.שם בהמשך ושאלתי פי הרמב"ן... כדברי הרב ז"ל. שם בהמשך ועוד מה שתעלה
מצודתי...כמה העלתה, שם גידולי תרומה ד"ה ועוד מה שתעלה. שם המשך הרמב"ן ולענין
אונאה... אנו סומכים בזה.

ריטב"א (ישנים) דף נא. ד"ה אלא, בשם הראב"ד.

רמב"ם הל' מכירה פי"ח ה"א.

סה"מ לרמב"ם מל"ת ר"נ.

נתיבות סי' ס' ס"ק ד.