שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 74

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (נא.)

 

בעניין מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"מ צד. "מתנה שומר חינם... לא שעבד נפשיה".

ב. נא. "איתמר האומר... אין לו עליו אונאה".

ג. מכות ג: "האומר לחבירו על מנת... משמטתו".

ד. כתובות נד: "רבי יהודה... זנות"; נו. "טעמא דכתבה... לא עבדו בה רבנן חיזוק".

ה. גיטין פד. "ת"ר הרי זה גיטך ע"מ שתעלי... ולא תיגרש".

ו. בבא בתרא קכו: "האומר איש... לא קא מחיל", וברשב"ם שם; רשב"א, ד"ה התם.

ז. כתובות פג. "כתב לה דין ודברים... בטל"; פג: "אמר רב הלכה... כשל תורה", ובתוד"ה סבר;
ב"מ נא: תוד"ה הכא; וד"ה אבל.

ח. רי"ף, כתובות (מב. באלפס), "רשב"ג... תנאו קיים"; "בעל המאור" שם, עד "דעקר ליה";
רמב"ן במלחמות (בסופו), "והספק שיש לי... ותו לא מידי"; ספר הישר לר"ת סי' ל"ג, עד
"דזכי ליה רחמנא"; ["ספר המכריע" להרי"ד, סי' מ"ז].

ט. פאה ו:יא, וברע"ב ד"ה על מנת ותוספות ר' עקיבא איגר (על המשנה) שם.

י. רמב"ם, מכירה יג:ג-ד; שמיטה ויובל ט:י; אישות יב:ט, ובראב"ד; אישות ו:א-ב, ח-י; "אור
זרוע", ב"מ סי' רצ"ח, "הילכך לר' מאיר... בתורה"; [חי' רבנו חיים הלוי, מכירה יג:ב].