שיעור כללי / תש"ן דף מס' 73

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (נא.)

 

בעניין מתנה על מנת שאין אונאה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. נא. "איתמר... אין לו עליו אונאה" (כשמונה שורות לפני המשנה); מכות ג: "האומר לחברו...
משמטתו"; כתובות פג. סוף המשנה "כתב לה... בטל"; שם פג: "אמר רב... כשל תורה"

 

ב. נא: תוד"ה הכא, אבל, על מנת; מכות ג: תוד"ה ושמואל, על מנת; רמב"ן כאן ד"ה על מנת או
רשב"א כאן

 

ג. צד. "מתנה שומר חינם... נפשיה"; ב"ב קכו: "האומר... מחיל", וברשב"ם ד"ה התם, ורשב"א
ד"ה התם

 

ד. ספר הישר לרבנו תם, סימן לג; ["ספר המכריע" להרי"ד, סימן מז]

 

ה. רמב"ם הלכות מכירה, פי"ג הלכות ג-ד; הלכות שמיטה ויובל פ"ט ה"י; [חידושי רבנו חיים
הלוי, הלכות מכירה, פי"ג ה"ג]

 

 

[נ.ב. השיעור ידון בתנאי האונאה במסגרת דין מתנה על מה שכתוב בתורה הכללי, וישרטט
את עיקרי הדין הכללי, אך אינו מיועד למצות את הנושא בכלליותו.]