שיעור כללי / תש"ן דף מס' 72

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מט:)

 

בעניין תחומי אונאה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ויקרא כה: יד, כה: יז (רמב"ם, פי"ד הל' מכירה, הל' ט"ו-י"ח]

 

ב. ב"מ נו:, "בעי רבי זירא שכירות... מכירה היא"; תד"ה והאי; רמב"ן, ד"ה הא; ריטב"א
(החדשים), ד"ה בעי רבי זירא; ר' יהונתן (ב"שיטה מקובצת"), ד"ה שכירות.

 

ג. רמב"ם, פי"ג הל' מכירה הל' י"ד-י"ח.

 

ד. ב"מ מו:, "אמר רבה אמר רב הונא מכור, קאמר ליה. (עדיף, עד "לא גזרו ביה רבנן");
רמב"ם, פי"ג הל' מכירה הל' א'; תשובת הרי"ף (בשטמ"ק שם); ריטב"א (החדשים), מז., ד"ה
ויש.

 

ה. ב"ק עח:, "ת"ר גנב ונתן...ארבעה וחמשה"; בכורות נב:, המשנה.