שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 71

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מט:)

 

בעניין חיוב החזרת אונאה (הרב עמיטל)

 

ויקרא כה' פסוקים יב'-יז'.

שם פסוק טו' רמב"ן עה"ת.

רמב"ם הל' מכירה פי"ב ה"א.

טור ריש סי' רכ"ז ,שם ב"י ס"ק א', פרישה ודרישה ס"ק א'.

שם ב"ח ד"ה ומש' ואין לוקין.

גמ' להלן סא. "אמר רבא למה לי ... משעת עשייה".

שם תוד"ה אלא ותוד"ה לעבור.

להלן נא. גמ' "אתמר האומר לחברו על מנת וכו'".

שם ע"ב תוד"ה במה "... ובשאילתות".

רא"ש סי' יז'.

חי' ריטב"א (הישנים) ד"ה שם מחוורתא, בא"ד פירש ר"ח ז"ל.

להלן סא' גמ' סוע"א "אמר רבא ... דמחיל גבי".

סמ"ע חו"מ סי' רל"א ס"ק א'.

מנחת חינוך מצוה של"ז אות ג'.

ב"ק קיב. גמ' "רב אדא בר אהבה מתני ... לא מזהר רחמנא".

ריטב"א (החדשים) להלן סה', ד"ה דלא "... אף זה בכלל".

פסקי הרי"ד, קונטרס הראיות לריא"ז ראיה ט'.