שיעור כללי / תש"ן דף מס' 70

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מט:)

 

בעניין איסור אונאה והחיוב להחזיר (הרב עמיטל)

 

רמב"ן עה"ת, ויקרא כ"ה, טו'

רמב"ם הל' מכירה פי"ב ה"א

טור חו"מ ריש סי' רכ"ז, ב"י וב"ח שם

להלן סא. גמ' "אמר רבא למה לי..."

שם תוד"ה אלא ותוד"ה לעבור ובמהרש"א שם

שם, גמ' סוף ע"ד "אר"נ בר יצחק..."

שיטה מקובצת שם, ע"א ד"ה הא בשם הראב"ד

שם ע"ב ד"ה אלא בשם ר"ש משאנץ

ריטב"א החדשים לקמן סה. ד"ה דלא לימרו

ב"ק קיב. גמ' "הניח להן..." ותוד"ה אעפ"י

שו"ע אה"ע סי' כ"ח; ב"ש ס"ק כ"ו

לקמן נא: תוד"ה במה

שם תוס' רבנו פרץ ד"ה כאן, סוף הקטע.