שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 69

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מט.)

 

בעניין לא יהיה כח הדיוט חמור מהקדש (הרב עמיטל)

 

גיטין נב. גמ' "חמריה דרבנא עוקבא... עד דיהבי להו פירי" (מועתק אצלנו ברי"ף בסוף הסוגיה)

שם, תוד"ה יהבי

קדושין כח: משנה "רשות גבוה וכו' עד המשנה הבאה

רשב"א שם ד"ה פדאו

רמב"ם פ"ט מהל' מכירה הל' א-ו ובמ"מ וכ"מ שם הל' ד

רמב"ם פ"ז מהל' ערכין וחרמין הל' י'ב וי'ג

תמורה כז: תוד"ה לא אמרי

שו"ע חו"מ קצ'ט ס"ד שם סמ"ע ס"ק י' ש"ך ס"ק ב' ונתיבות ס"ק ד'