שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 68

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מח.)

 

בעניין היתר תשמיש במעות ואחריות עליהן, בכמה תחומים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כח: המשנה; שם בגמרא "מה יהא בדמים... לא הוי שואל עלייהו".

ב. מג. המשנה; שם בגמרא "מותרין ישתמש... סיפא נמי הוציא".

ג. מח. "מתניתא מנלן... ש"מ"; מט. "ההוא גברא דיהיב... מעולם".

ד. כט. תוד"ה והוי, עד "ושומר שכר"; בעל המאור (טו: בדפי הרי"ף) ד"ה הלכה; רשב"א מג. ד"ה
ואי אמרת (מקור דברי הראב"ד המצויינים ברשב"א הוא ב'כתוב שם' כט., אך שם הם
משובשים); חי' הר"ן כט. ד"ה עד כאן; ריטב"א כט: ד"ה אמר שמואל; [רא"ש פ"ג סי' כ"ו].

ה. מג. תוד"ה מאי; [עירובין פא: תוד"ה שמא (לקראת הסוף), "וא"ת והיכי חיישינן... אלא
במשיכה"]; רמב"ן שם ד"ה ואי אמרת.

ו. רי"ף (כט: בדפי הרי"ף) "והילכתא כהאי מעשה... איתניסו ליה".

ז. רמב"ם, הל' גזילה ואבידה פי"ג הל' יז [ובהגהות מיימוניות שם]; הל' שאלה ופקדון פ"ז הל' ו;
הל' מכירה פ"ז הל' ג, ובראב"ד ומ"מ שם; הל' מעילה פ"ו הל' ט-י; שם פ"ז הל' ט-י, ובכס"מ
שם.